Zoeken?

Algemene voorwaarden

Wanneer u als klant akkoord gaat met een offerte, aanbieding, bevestiging of overeenkomst van Kwast Wijnkopers B.V., gaat u automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden. Mocht u vragen hebben over de voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met Kwast Wijnkopers B.V.

Artikel 1: Definities

  • Verkoper: de besloten vennootschap Kwast Wijnkopers B.V. (kvknr.: 34091529), tevens handelend onder de naam J.J.C. Kwast Wijnkopers en alle aan haar gelieerde bedrijven, gebruiker van deze algemene voorwaarden, hierna verder genoemd: “Verkoper”;
  • Koper: de contractspartij van verkoper, hierna verder genoemd: “Koper”;
  • Overeenkomst: De tussen koper en verkoper aangegane overeenkomst(en) waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden;
  • Producten: de wijn en/of gedistilleerde dranken en/of andere dranken en/of andere zaken en/of emballage en/of hulpmiddelen, die door de verkoper aan koper worden verkocht.
     

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Verkoper en op alle door Verkoper aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.

2.2 Indien Koper in zijn aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de overeenkomst verwijst naar andere voorwaarden dan de onderhavige, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af. Indien er sprake is van een vertaling prevaleert altijd de oorspronkelijke Nederlandse versie.

2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de algemene voorwaarden door Koper zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Verkoper is gerechtigd wijzigingen van welke aard dan ook eenzijdig te bepalen. Verkoper stelt Koper hiervan onverwijld in kennis.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Verkoper en Koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen.

2.5 Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Verkoper wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan Koper daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

2.6 Koper, met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en Verkoper.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door Verkoper, of door ondertekening van een schriftelijke overeenkomst door Koper en Verkoper, dan wel indien Verkoper Producten heeft geleverd aan Koper en Koper de Producten in ontvangst heeft genomen, dan wel indien Verkoper op andere wijze uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst.

3.2 De geldigheidstermijn van een aanbieding/offerte is dertig (30) dagen na verzending aan Koper, dan wel een door Verkoper aangegeven afwijkende periode.

3.3 Alle mondeling opgegeven speciale prijzen en/of extra kortingen die afwijken van de normaal geldende prijzen en/of kortingen van Verkoper zijn enkel en alleen als bindend te beschouwen indien dit door Verkoper schriftelijk is bevestigd, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 4: Betaling

4.1 Betalingen aan Verkoper dienen te geschieden binnen 14 dagen, of binnen de daarvoor schriftelijk overeengekomen afwijkende termijn en/of een schriftelijk overeengekomen aanbetalingstermijn, na factuurdatum zonder enige aftrek, compensatie (verrekening), schuldvergelijking, korting of opschorting, uit welke hoofde dan ook. Betaling geschiedt uitsluitend in euro’s.

4.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zonder dat betaling heeft plaatsgevonden is Koper in verzuim en in gebreke. Verkoper is in voornoemd geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een (vertragings)rente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand. Een gedeelte van een maand wordt als hele maand beschouwd.

4.3 Koper kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien Verkoper daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Van iedere verdere verrekeningsbevoegdheid wordt bij deze door Koper uitdrukkelijk afstand gedaan.

4.4 De door Koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld Koper dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.5 Indien Koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Verkoper gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomst(en) op te schorten. Indien een levertijd is overeengekomen wordt deze verlengd met de termijn van opschorting.

4.6 De voor het incasso van enig door Koper aan Verkoper verschuldigd bedrag te maken kosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van Koper. De voor rekening van Koper komende buitengerechtelijke kosten bedragen, tenminste 15% van het met inbegrip van rente, door Koper verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115,00 euro, tenzij Koper een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de verbintenis tot betaling van een geldsom uit een overeenkomst voortvloeit.

4.7 Indien Koper een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de verbintenis tot betaling van een geldsom uit een overeenkomst voortvloeit, wordt de aan Verkoper verschuldigde vergoeding vastgesteld overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, waarbij voornoemde vergoeding eerst verschuldigd is nadat veertien dagen na de dag waarop overeenkomstig artikel 6:96 lid 4 en lid 5 BW werd aangemaand vruchteloos zijn verstreken.

Artikel 5: Prijzen

5.1 Alle prijzen luiden in euro’s en zijn inclusief transport, accijnzen, invoerrechten, en verpakkingen en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Verkoper heeft het recht overeengekomen prijzen te verhogen bij verhoging van kostprijscomponenten indien en voor zover deze verhoging niet leidt tot een prijsverhoging van meer dan 10%.

5.3 Onder kostprijscomponenten wordt onder meer verstaan: verhoging van inkoop- en/of grondstofprijzen, vervoerskosten, invoerrechten en andere belastingen, als ook euro- noteringen van vreemde valuta.

Artikel 6: Levering en pallets

6.1 Overeengekomen leveringstijden worden door Verkoper steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.

6.2 Leveringen geschieden franco verkoper, tenzij anders is overeengekomen.

6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Verkoper bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen.

6.4 Het risico van de Producten gaat van Verkoper over op Koper op het moment van levering.

6.5 Koper moet de, bij de aflevering van Producten, gebruikte pallets aan de vervoerder retourneren. De pallets blijven eigendom van Verkoper.

Artikel 7: Eigendom

7.1 Alle Producten blijven eigendom van Verkoper tot Koper aan al zijn verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens Verkoper heeft voldaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Verkoper sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor schade – direct of indirect geleden – ontstaan door geleverde Producten of verrichte diensten uit, tenzij Verkopers aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.

8.2 De aansprakelijkheid van Verkoper beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door Verkoper afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd.

8.3 Koper vrijwaart Verkoper voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met een Product, meer in het bijzonder Producten in consignatie.

Artikel 9: Reclame

9.1 Koper zal op het tijdstip van levering, afname of aflevering van enig Product, het Product inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst tekenen. Daarbij zal Koper alle eventuele direct zichtbare gebreken vermelden op het betreffende document. In het geval van franco levering dient de Koper per ommegaande een afschrift van het vervoersdocument aan Verkoper te zenden. De Producten worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is vermeld.

9.2 Iedere reclame, ter zake van onvolledige of onjuiste levering dan wel ter zake van gebreken, moet onmiddellijk, in ieder geval binnen twee (2) dagen na ontvangst of aflevering van de Producten, per aangetekend schrijven aan Verkoper kenbaar gemaakt worden, bij gebreke waarvan er geen vervangende en kosteloze leveringen zullen plaatsvinden en er geen aanspraak bestaat op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Bij niet tijdige reclame geldt de (af)levering als geaccepteerd.

9.3 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten binnen tien (10) dagen na constatering doch uiterlijk drie (3) maanden na levering aan Verkoper per aangetekend schrijven worden gemeld.

9.4 Klachten over facturen dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven te worden ingediend bij Verkoper.

9.5 In het geval van een reclame door Koper is het Koper niet toegestaan om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

Artikel 10: Wanprestatie

10.1 Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement, surseance van betaling, onder curatelenstelling, beslag op zijn goederen, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.

10.2 Verkoper heeft in de in het eerste lid genoemde omstandigheden bovendien het recht verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, terwijl in deze omstandigheden alle openstaande vorderingen van Koper ineens en onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 11: Toepasselijk recht en Forumkeuze

11.1 Op elke offerte c.q. overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen Koper en Koper zijn ontstaan of mochten ontstaan zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.